top of page

NO.

437

ณ ที่นั่น

1. นำข้าไปในที่ประทับพระเจ้า
เพื่อสัมผัสพระองค์
ให้ข้ายืนอยู่ในการเล้าโลมใจ
ของพระผู้เมตตา
ข้าเฝ้ารอยลโฉมพระพักตร์พระองค์
เพื่อชมความงดงาม
ข้าจะตามกลิ่นหอมความรักพระองค์
ตลอดชั่วนิรันดร์

**เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นได้ดื่มด่ำสันติสุข
กับพระองค์ผู้เดียว
ในเวลานั้น ข้าเห็นความรักละมุน
ข้าพบพระองค์
เมื่อข้าได้อยู่ ณ ที่นั่นทุกอย่างจะ
ผันแปรเปลี่ยน ไม่มีความทุกข์ใจ
ในเวลานั้น ข้าเห็นพระพักตร์พระเจ้า
ข้าพบพระองค์พระเจ้า

2. เปิดหนทางให้ข้าได้พบพระเจ้า
ผู้ทรงความชอบธรรม
นำข้าเดินเข้าไปสู่พระบัลลังก์
อยู่กับพระองค์

bottom of page