top of page

NO.

287

ที่กางเขน

1. พระโลหิตของพระเยซูไหล
พระองค์ทนทุกข์อับอาย
จนในที่สุด พระองค์ต้องตาย
ก็เพื่อล้างบาปของข้า

**ที่กางเขน ที่กางเขน
ข้าได้เห็นความสว่าง
และความหนักใจอันใหญ่ยิ่งได้หลุดหาย
เพราะข้าดูกางเขน จึงแลเห็นความกระจ่าง
เดี๋ยวนี้ข้าจึงมีความสุขสบาย

2. พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน
รับบาปรับเวรแทนข้า
พระองค์สำแดงความรักเมตตา
ความรักใดไม่เปรียบปาน

3. พระองค์ทนทุกข์มากมายเหลือคิด
ตัวข้าเป็นหนี้พระคริสต์
ข้าขอถวายทั้งกายและจิต
ไว้ใต้พระบาทพระคริสต์

bottom of page