NO.

208

ทุกวันเวลา

1. ทุกวันเวลา…
ข้าอยากอยู่ใกล้ชิดพระองค์
ทุกวันเวลา…
อยู่ในความรักของพระองค์
ทุกวันเวลา ข้าอยากสรรเสริญ
ทุกวันเวลา ข้าขอบพระคุณ
แด่พระเจ้าสูงสุด ผู้สมควรสรรเสริญ

***ขอสรรเสริญพระเจ้า สุดหัวใจ
ขอสรรเสริญพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่
ทรงเคลื่อนไหวในเรา
ด้วยฤทธิ์ องค์พระวิญญาณ
เติมชัยชนะให้เต็มหัวใจ
ให้ความยินดีเต็มล้นภายในถวายคำสรรเสริญ แด่พระเจ้าชั่วนิจนิรันดร์