NO.

128

บ้านหลังนี้

1. จากวันวานที่ผ่านมา
จดและจำในพระคุณ
ที่พระองค์ทรงเมตตา
ให้เราได้มีบ้านนี้ร่วมกัน
ให้เราดูแลซึ่งกันและกัน
รวมใจเป็นน้ำเป็นหนึ่งเดียวกัน

2. อยู่ที่ไหนไม่อุ่นใจ เท่าอยู่ในพระองค์
ผู้ทรงนำพาพวกเรา
และหากมีใครที่สิ้นหวัง
และหากมีใครที่หลงทาง
ให้เข้ามาพักในบ้านพระองค์

**แม้เวลาได้ล่วงเลยมา ความรักพระองค์
ที่มีให้เรามันคงไม่เคยเปลี่ยนแปลง

***จากนี้สัญญาว่าจะรับใช้
จะให้พระองค์ทั้งกายและใจ
สุดตัวสุดใจกำลังที่มี
บ้านนี้พระองค์ประทานให้ไว้
เราจะรักษาดังดวงใจ
ให้สมกับที่พระองค์รักเรา ทุกคน

3. เมื่อได้รู้น้ำพระทัย จะจดจำในพระคำ
จะเดินในทางพระองค์
หากหนึ่งคนเป็นดังแสง
ก็จะร่วมส่องสว่างให้งดงาม
ประกาศความรักยิ่งใหญของพระองค์