top of page

NO.

316

ผู้ใดจะเปรียบได้

1. ผู้ใดจะเปรียบได้ พระเจ้าองค์เดียว
ที่ข้าเฝ้าคอยในใจ
สิ่งใดจะเปรียบปาน ได้พบพระพักตร์
ใกล้ชิดสนิทพระองค์

***พระองค์เป็น ผู้เติมชีวิตข้าให้เต็ม
พระองค์เป็น ผู้สร้างชีวิตข้าใหม่
พระองค์เป็น ผู้ทำให้ใจข้าชื่นบาน
พระองค์เป็น ผู้ตอบคำร้องจากใจ

2. ข้ารักพระบิดา ขอเชิญพระองค์
เข้ามาสัมผัสในใจ
เติมข้าให้เต็มล้น เพื่อข้าพบรักพระองค์
ที่สุดดวงใจ

bottom of page