top of page

NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ
ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน
ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา
ตาบอด แต่ฉันเห็นแล้ว

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง
ตามทางฉันพ้นมาแล้ว
แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว
พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท
พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน
ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา
ความรักนิรันดร์ พระคุณประเสริฐ

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง
เร่งให้ความกลัวต้องหนี
พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่
ไม่มี หมู่มารได้ชัย

4. แม้โลกดับสูญมลายหายไป
และดวงอาทิตย์อับแสง
พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน
ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน
ทรงเป็นของฉันนิรันดร์

bottom of page