NO.

185

พระคุณพระเจ้า (ทรงปลดปล่อยฉัน)

KEY

          G                      C      G  

1. พระคุณพระเจ้า นั้นแสนชื่นใจ

       G                 D  

ช่วยได้คนชั่วอย่างฉัน

      G                    C          G  

ครั้งนั้นฉันหลง พระองค์ตามหา

      G       D           G  

ตาบอด แต่ฉัน เห็นแล้ว


           G                   C            G  

2. บ่วงมารวางไว้ ทุกข์ภัยหลายอย่าง

        G                   D  

ตามทางฉันพ้นมารแล้ว

     G                        C            G  

แต่เพราะพระคุณ ฉันจึงคลาดแคล้ว

       G        D          G  

พระองค์ นำฉัน กลับบ้าน


                          C                      G  

*** ทรงปลดปล่อยฉัน พ้นทาสเป็นไท

                   C                      G  

พระเจ้า พระผู้ไถ่ ทรงล้างบาปฉัน

           C                       G  

ดุจน้ำมากมาย ทรงพระเมตตา

              Am   D                   G  

ความรักนิรันดร์  พระคุณประเสริฐ


           G                  C       G  

3. พระคุณสอนให้ ใจฉันยำเกรง

     G                      D  

เร่งให้ความกลัวต้องหนี

       G                    C         G  

พระคุณอันเลิศ ประเสริฐยิ่งใหญ่

    G     D        G  

ไม่มี หมู่มาร ได้ชัย


           G                C         G  

4. แม้..โลกดับสูญมลายหายไป

      G                    D  

และดวงอาทิตย์อับแสง

      G                    C          G  

พระเจ้าเบื้องบน..ผู้ทรงเรียกฉัน

       G         D        G  

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นพระเจ้าของฉัน

ทรงเป็นของฉันนิรันดร์