top of page

NO.

594

พระบัญญัติ

1. พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่า
พระบัญญัติอันดับแรกคือ
โอ ชนอิสราเอล จงฟังเถิด
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
เป็นพระเจ้าองค์เดียว

***พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่าน
ด้วยสุดจิตของท่าน
ด้วยสุดความคิดของท่าน
และด้วยสุดกำลังของท่าน

2. ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ
จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง
ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่า
พระบัญญัติเหล่านี้”

bottom of page