NO.

231

พระบิดาในสวรรค์เรารักพระองค์

1. พระบิดาในสวรรค์ เรารักพระองค์
เรายกพระนามพระองค์บูชา
ให้พระบัลลังก์พระองค์ประทับ
เหนือคำสรรเสริญ
ให้ทั่วโลกาประกาศพระบารมี

**สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ผู้ทรงครอบครองชั่วนิจนิรันดร์
สาธุการพระนาม องค์ทรงฤทธา
ทรงเป็นราชานิรันดร์