top of page

NO.

058

พระสิริ

1.พระผู้ทรงสร้างโลกา
ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย
รวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้
รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน

2.ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย
ฤทธาแห่งองค์จอมราชา
ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า
ให้เป็นเวลาของพระองค์

**พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา
และหลั่งไหลเป็นพระพรถึงชนนานา
ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา
เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์

3.จอมราชาแห่งโลกา
ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น
เป็นการประทานมาตามพระสัญญา
พระกายในความมีชัย

4.ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส
ให้กำลังใหม่ในพระองค์
บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง
ร่วมกายร่วมใจในสงคราม

**พระคริสต์เสด็จมา เป็นไปตามพระทัย เราทั้งหลายจะได้เห็น
พระสิริแห่งบุตรา

bottom of page