top of page

NO.

058

พระสิริ

KEY

C           D         G  

1.พระผู้ทรงสร้างโลกา

C             D              G  

ขอทรงเปิดเผยน้ำพระทัย

C                D            Em  

รวมชนชาติใหม่ที่ทรงเลือกไว้

Am                       D  

รุดหน้าเดินไปสู่ดินแดน


C              D         G  

2.ทุกสรรพสิ่งต่างก็รอคอย

C              D           G  

ฤทธาแห่งองค์จอมราชา

C               D                 G   D   Em  

ขอเจิมวิญญาณ โปรดเถิดขอเจิมข้า

Am                        D  

ให้เป็นเวลาของพระองค์


        G             D          Em  

*พระสิริทรงประทับท่ามกลางเรา

              Am            G        D  

และหลั่งไหลเป็นพระพรถึงชนนานา

           G                D              Em  

ให้กลิ่นหอมของพระคริสต์สถิตที่เรา

             C             D          G  

เมื่อเราร่วมกันสรรเสริญพระองค์


C          D         G  

3.จอมราชาแห่งโลกา

C            D             G  

ขอทรงเปิดตาโลกให้เห็น

C               D                Em  

เป็นการประทานมาตามพระสัญญา

Am                     D  

พระกายในความมีชัย


C                    D                 G  

4.ขอทรงโปรดปรานและทรงสัมผัส

C          D               G  

ให้กำลังใหม่ในพระองค์

C              D                    G   D   Em  

บินขึ้นด้วยปีกจากความระโหยโรยแรง

Am                         D  

ร่วมกายร่วมใจในสงคราม


F                 C    G  

**พระคริสต์เสด็จมา

F        C          G  

เป็นไปตามพระทัย

F        C               G  

เราทั้งหลายจะได้เห็น

F        C       D  

พระสิริแห่งบุตรา

bottom of page