NO.

059

พระองค์ทรงสมควร

1.วันเวลาที่เปลี่ยนไป
พระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง
มีความรักและเมตตาอยู่เสมอ
ตัวเราอาจจะหวั่นไหว
พระองค์ยังเหมือนเดิม
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป

**พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ
พระองค์ทรงสมควร ที่จะรับการโมทนา
เพราะพระองค์แสนดี
และไม่มีใครจะเหมือน
พระองค์ทรงสมควร
ที่จะรับการสรร(ระ)เสริญ

2.วันที่แดดจะแผดเผา ทรงเป็นเงาร่มเย็น
เป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอ
คืนและวันที่เหน็บหนาว
พระองค์อยู่ข้างเรา
เป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไป