NO.

124

พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

1. เราเข้ามา ด้วยใจที่ถ่อม
เราเข้ามาต่อ หน้าพระองค์
เราเข้ามา นมัสการ พระองค์
เราเทิดทูน ด้วยสุดหัวใจ
เราเทิดทูน หมดสิ้นวิญญาณ
เราเทิดทูน นมัสการ พระองค์

**ทรงเป็นทำนองให้เราได้ร้อง
บทเพลงสรรเสริญ ด้วยใจชื่นบาน
ทรงเป็นกำลังเมื่อยามท้อแท้
พระองค์อุ้มชูให้เราก้าวไป
แม้ในวันมืดมน พระองค์ทรงเป็นบทเพลง

***พระองค์ทรงนำ ตลอดวันคืน
ในยามสิ้นหวังพระองค์เข้ามา
ทรงคอยดูแล ไม่เคยทอดทิ้ง
พระหัตถ์ทรงฤทธิ์ประคองทุกครา
แม้ในวันมืดมนพระองค์ทรงเป็นบทเพลง

****ยามเผชิญความกลัว เรานมัสการ
เรานมัสการ เรานมัสการ
ยามมีอันตราย เรานมัสการ
เรานมัสการ เรานมัสการ