NO.

192

พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา

1. พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธา
พระองค์ทรงช่วยทรงอำนวยพระพร
จงยินดี จงยินดี

** จงเปรมปรีด์ในเสียงเพลง
จงครื้นเครงในความรักของพระองค์
พระเจ้าของเราอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ทรงฤทธา ทรงฤทธา ทรงฤทธา