top of page

NO.

325

พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง

1. พระเจ้าจัดเตรียมหนทาง
ในระหว่างคืนวันที่มืดมน
บนทางที่เราไม่อาจเข้าใจ
แต่ทรงเตรียมทางไว้ให้เรา
แล้วจะคอยชี้ทาง
พาเราอยู่เคียงข้างพระองค์
ด้วยพลังความรัก สำหรับชีวี
เพื่อพวกเราวันนี้ โปรดจัดเตรียมหนทาง

**พระองค์นำเราบนถนน ในถิ่นสุดกันดาร
และเราจะเจอธารน้ำในทะเลทราย
สรรพสิ่งจะล่วงไป แต่คงไว้พระคำพระองค์
และโปรดทรงทำสิ่งใหม่ เพื่อเราวันนี้

bottom of page