top of page

NO.

525

พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

1:เมื่อจิตใจข้า ร้าวปวดร้อนเหลือทน
จะร้องเพลงไพเราะไม่ได้
เมื่อภาระถมทับ ดวงใจต้องระทม
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

***พระองค์ทรงห่วง พระองค์ทรงห่วง
เมื่อข้าเศร้า พระองค์ทรงห่วง
กลางวันอ่อนระอาใจ
กลางคืนเมื่อยล้ากาย
ข้ารู้พระองค์ทรงห่วง

2: เมื่อใจมืดมัว เกิดความกลัวนักหนา
มีภัยพิบัติรอบตัวข้า
เมื่อสว่างกลางวัน กลับกลายเป็นกลางคืน
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

3: เมื่อผู้ที่รัก ต้องอำลาจากโลก
จิตใจของข้าแสนเศร้าโศก
ใจข้าจวนจะแตก ทรวงอกจวนจะแยก
พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

bottom of page