NO.

228

พลังแห่งความรอด

1. ทุกคนต้องการพระเมตตา
รักที่ไม่ผันและแปรเปลี่ยน
ขอพระองค์เทลงมา
ผู้คนต้องการการยกบาป
โดยพระเมตตาของพระองค์
ความหวัง ของประชาชาติ

**พระเยซู พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์อาจ
ทรงสั่งภูเขาให้เคลื่อนไป
องค์ผู้ทรงช่วยให้รอด
ชั่วนิรันดร์ ประทานความรอดพ้นบาป
ทรงอานุภาพเหนือความตาย
ผู้พิชิตเหนือความตาย

2. โปรดนำพาชีวิตข้า
ให้ผ่านพ้นจากความกลัว
ขอเติมเต็มชีวี มอบชีวิตเพื่อพระองค์
ข้าขอวางใจทุกสิ่ง ข้าขอถวายพระองค์

*จงส่องแสงไป ให้ทั้งโลกได้เห็น แซ่ซ้อง
ขอพระสิริ มีแด่จอมราชันย์ (พระเยซู)