NO.

079

รักวิเศษ

1. ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้า
และอยากจะรักพระองค์มากกว่า
ข้าอยากจะรักจนสุดความคิด
และวิญญาณ ชีวิตข้าต้องการ
ขอได้รักพระองค์

2. โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่า
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน

***เพราะรักวิเศษเช่นนี้ ไม่มีในผู้อื่น
มีเพียงในรัก ขององค์พระเจ้าเท่านั้น
ขอทรงโปรดสอนหัวใจ
ว่ารักที่แท้เป็นเช่นไร รักเหมือนดังพระองค์

3. เพื่อข้าจะรักพระองค์มากกว่า
มากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า
ทุกสิ่งที่ข้ามี เป็นเพียงของที่ชั่วคราว
แต่ความรักของพระเจ้า นั้นมั่นคงยืนนาน

**ให้โลกนี้ได้รู้จัก กับความรักที่คงมั่น
รักแท้ในพระองค์