NO.

078

รักแท้

1. ด้วยพระคุณและความรักของพระบิดา
ทำให้ข้าร้องสรรเสริญนมัสการ
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์
ไม่ทำให้เสียใจ ทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา

2. ทรงไม่เคยซ้าเติมหัวใจที่ช้ำตรม
และไม่ดับแสงเทียนที่สั่นไหวริบหรี่
ความรักนั้น มั่นคงตราบนิรันดร์
ไม่ทาให้เสียใจทรงสัตย์ซื่อตลอดเวลา
ด้วยรัก

***ความรักแท้ ที่ทรงยอมพลีพระชนม์
และ...ฟื้นคืน พระชนม์เพี่อข้า
คือองค์พระเยซู ความรักแท้กลับคืนหัวใจ
ชีวิตนี้ ไม่ว่าอำนาจความตาย
หรือ...พลังฤทธิ์อำนาจใดใด
ไม่อาจฝืนทำลาย ความรักแท้
ในองค์พระเยซู