top of page

NO.

283

ร่มเงาแห่งชีวิต

1. เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา
ความช่วยเหลือ มาจากที่ใด
ความช่วยเหลือมาจากพระเจ้า
แห่งความหวัง ที่ไม่เคยสิ้นไป

**และในทุกคืนวัน
ข้ามั่นใจ อยู่ในพระทัย
ไม่ว่าต้องเจออะไร
จะขอไว้วางใจว่ามีพระองค์

***ทรงเฝ้าดูแลอยู่เป็นนิตย์
จะไม่หลับสนิทและนิทรา
ที่ลี้ภัยในทุกเวลา พระเจ้าของข้า
ผู้อารักขา
ทรงเป็นร่มเงาแห่งชีวิต
เป็นที่กำบังและคุ้มภัย
จะไม่ให้เท้าข้าพลาดไป พระเจ้าของข้า
องค์พระศิลาทรงนำข้าเดินอย่างมั่นคง

bottom of page