NO.

311

วางชีวิต

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี
ที่แทบเท้าพระเยซู
เรารับความรัก และพระเมตตา
ที่แทบเท้าพระเยซู

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์ บริสุทธิ์
(และ)เราร้องบริสุทธิ์ บริสุทธิ์
(และ)เราร้องบริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่