top of page

NO.

311

วางชีวิต

KEY

     E                B      C#m  

1. วางชีวิต วางเกียรติที่มี

           A         F#m     B  

ที่แทบเท้าพระเยซู

     E                      B        C#m  

เรารับความรักและพระเมตตา

         A         B      E  

ที่แทบเท้าพระเยซู


                       A   E     F#m    E  

**(และ)เราร้องบริสุทธิ์   บริสุทธิ์

                    A    E      F#m    E  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์     บริสุทธิ์

                     A   E        F#m      B   E  

(และ)เราร้องบริสุทธิ์      บริสุทธิ์ พระผู้ไถ่

bottom of page