top of page

NO.

579

ศีโยน

1. ข้าขึ้นไปบนภูเขาศิโยน
ได้พบผู้เป็นพระเจ้า
ข้าดื่มน้ำแห่งชีวิต
ได้ใกล้ชิดองค์พระเจ้า

**พระเจ้าดำรงอยู่เหนือข้า
ราศีพระองค์ทรงฉายภายในข้า
ฉายภายในข้า
ความสว่างส่องแสงประกาย
พระสิริพระเจ้าล้อมรอบตัวข้า
ล้อมรอบตัวข้า...พระองค์

2. ข้านำพรของพระผู้ไถ่ไป
ถึงบรรดาประชาชาติ
ให้พระนามอยู่เป็นนิตย์
ในวันนี้และสืบไป

bottom of page