top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา
ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

1. พวกเรามาร้องกันเถิด
ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า
พระองค์เป็นผู้สร้างเรา
พระประทานชีวิตให้เรา
เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี
เพราะได้พบพระเจ้า
ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา
เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา
ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ
เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน
ขอจงรีบมาอ้อนวอน
เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน
จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง
ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า
พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา
ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา
ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน
จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่
พระเยซูได้ทรงยอมตาย
พระองค์ยอมพลีพระกาย
พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย
ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ
ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ
กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ
เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา
ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

7. หากใครมาเชื่อพระองค์
มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข
แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์
แม้หนทางจะพบความทุกข์
ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน
ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด
พระองค์ทรงรักมนุษย์
เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด
เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

bottom of page