top of page

NO.

409

สรรเสริญพระผู้ไถ่

KEY

Intro: Em  / Em  / Em  / Em  

Em  / G   /Am   B  / Em   /Em  / B  

       Em                                        G  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Am                          B           Em  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Em  

1. พวกเรามาร้องกันเถิด

                                             G  

ร่วมร้องสรรเสริญแด่พระผู้เป็นเจ้า

      Am  

พระองค์เป็นผู้สร้างเรา

พระประทานชีวิตให้เรา 

               B                      Em  

เราจึงคุกเข่าสรรเสริญพระองค์


         Em  

2. จากใจที่แสนยินดีสุดแสนยินดี

                         G  

เพราะได้พบพระเจ้า

  Am  

ชีวิตหมดซึ่งซึมเซาไม่มีใครจะสุขเท่าเรา

                       B             Em  

เพราะองค์พระเจ้าเราจึงยินดี


       Em                                        G  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Am                          B           Em  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Em  

3. หากใครได้พลาดพลั้งทำ

                                                 G  

เคยหลงเคยทำบาปและกรรมมาก่อน

    Am  

ขอจงรีบมาอ้อนวอน

เพราะพระองค์ไม่เคยตัดรอน

                 B                 Em  

จงรีบอ้อนวอน ขอพรพระองค์


           Em  

4. ด้วยรักจึงให้หนทาง

                                          G  

ทรงมอบหนทางแก่ผู้คนทั่วหน้า

        Am  

พระองค์ประทานบุตราพระเยซูเสด็จลงมา

                  B                 Em  

ทรงมอบกายาช่วยเราทุกคน


       Em                                        G  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Am                          B           Em  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


          Em  

5. เมื่อมองที่ไม้กางเขน

                                        G  

จึงได้พบเห็นความรักที่ยิ่งใหญ่

         Am  

พระเยซูได้ทรงยอมตาย

พระองค์ยอมพลีพระกาย

               B                   Em  

พระโลหิตไถ่พวกเราทุกคน


           Em  

6. วันที่สามทรงฟื้นจากตาย

                                       G  

ทรงพร้อมอภัยแก่ทุกคนที่เชื่อ

             Am  

ผิดบาปกรรมจะไม่มีเหลือ

กรรมทำมาจะไม่มีเหลือ

                        B                 Em  

เพราะเพียงเราเชื่อถือในพระองค์


       Em                                        G  

**ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา

    Am                          B           Em  

ฮาเล ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา ฮาเล ลูยา


           Em  

7. หากใครมาเชื่อพระองค์

                                   G  

มาพบพระองค์ชีวิตจะมีสุข

     Am  

แม้ทางข้างหน้ามีทุกข์

แม้หนทางจะพบความทุกข์

          B                          Em  

ชีวิตมีสุขเพราะพระองค์ดูแล


         Em  

8. โลกนี้เราอยู่ไม่นาน

                               G  

ชีวิตสักวันก็ต้องมีวันสุด

       Am  

พระองค์ทรงรักมนุษย์

                                                 B  

เชื่อพระองค์ผู้ไถ่มนุษย์เมื่อวันสิ้นสุด

                  Em  

เข้าสวรรค์นิรันดร์เอย

bottom of page