NO.

434

สายใย

1. อยากบอกให้เธอได้เข้าใจ
แม้เราจะดูต่างกัน
อาจต่างกันเพียงแต่ร่างกาย
หัวใจเราเป็นเหมือนกัน
อยากให้รู้ว่าเราห่วงใย และหวังเพียงให้เธอ
ให้เธอได้พบ สิ่งที่ดีเหมือนเรา

2. พระเยซูเป็นที่พึ่งพา ให้เธอมีความสุขใจ
ไม่มีอะไรที่สําคัญ พระองค์มองดูที่ใจ
อยากให้รู้พระองค์ห่วงใย
และเข้าใจทุกอย่าง
ไม่อยู่ลําพัง พระองค์จะอยู่ข้างเธอ

**พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามีความผูกพัน
ให้รักและความเข้าใจกันและกัน
พระเยซูเป็นสายใย ให้เรามาเป็นพี่น้องกัน
ทั้งเธอและฉันจะเป็นหนึ่งเดียว