NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ
ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา
กำลังทรุดโทรมไป
แต่จิตใจภายในนั้น
ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา
ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น
จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร
มากหาที่เปรียบมิได้

***เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ
ที่เรามองเห็นอยู่
แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น
เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้น
เป็นของไม่ยั่งยืน
แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์

**2 โครินทร์ บทที่ 4 ข้อ16 ถึง 18 เลย