top of page

NO.

091

สิ่งที่มองไม่เห็น

KEY

Intro: C  / Am  / F  / G  

              C                Am  

1. เหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อ

              F  

ถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรา

         G  

กำลังทรุดโทรมไป

C                 Am  

แต่จิตใจภายในนั้น

      F                            G  

ก็ยังคงจำเริญขึ้นใหม่ทุกวัน


               F                Em  

*เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้อยๆของเรา

     F                  Em  

ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้น

     F                    Em  

จะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวร

F                     G  

มากหาที่เปรียบมิได้


                C                        Am  

**เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของ

                    F    

ที่เรามองเห็นอยู่

              G                     C  

แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น


                                   Am  

เพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่

                      F  

 นั้นเป็นของไม่ยั่งยืน

             G                          C  

แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันดร์


    C                     Am   F                  G  

***สองโครินทร์บทที่สี่   ข้อสิบหกถึงสิบแปด

bottom of page