NO.

088

สิ่งเดียว

1. ข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้า
ให้ข้าได้พัก อาศัยในพระนิเวศน์
ตลอดวันและคืน แห่งชีวิตของข้า
เพ่งดูความงาม แห่งพระสิริพระองค์

2. ขอซ่อนข้าไว้ ในความรัก
โปรดตั้งชีวิต ข้าสูงบนศิลา
ความสัตย์ซื่อพระองค์
เป็นความหวังของข้า
ข้าลี้ภัยในที่ประทับ พระองค์

***ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์
แห่งพระนิเวศน์พระองค์
ให้ข้าอยู่หน้าพระพักตร์ ในรัก ที่มั่นคง
ขอโปรดฟังเสียงร้องทูล
เมื่อข้าเสาะแสวงหา
ข้าเฝ้ารอคอยพระองค์ พระเจ้า
สิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียว

****และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
และนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการ
พระองค์คือผู้เดียว
ที่ข้าเสาะหาและเฝ้าคอย