NO.

452

หนึ่งเดียว

ข้าถวายใจทั้งหมดให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่ง
หนึ่งในชีวิต หนึ่งในจิตใจ
ข้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด
พระองค์ครอบครองทุกสิ่ง
ทรงมอบความจริงให้ข้า
ได้ประกาศไป ให้จนสุดปลาย
รับใช้ด้วยความตั้งใจ

***เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่
เป็นพระเจ้าที่คงอยู่วันนี้และสืบไป
พระองค์เป็นหนทางและความรอด
นําทางเดินไปตลอด ให้ข้าเสมอไป
ข้าจะอาศัยพระคําพระองค์
เพื่อจะเดินตรงให้ถึงจุดหมาย
ผู้เดียวที่ข้ารับใช้
คือองค์ผู้ทรงพระชนม์ เสมอไป