top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน
ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้
ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี
ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน
อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี
ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที
สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ
ไม่ต้องมีความสงสัย
ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด
หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย
ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

bottom of page