top of page

NO.

470

อธิษฐานก่อน

KEY

                A                E       F#m      E  

1. ตื่นตอนเช้าให้อธิษฐานกันก่อน

            Bm                   A       E  

ให้พระเจ้าประทานพระพรในวันนี้

            A            C#m                F#m  

ก่อนจะกินจะโมทนาพระคุณพระเจ้าแสนดี

             Bm                    A           E  

ก่อนจะนอนเฝ้าทูลอ้อนวอนทุกทุกที


          A            E         F#m      E  

2. ทำสิ่งใดให้อธิษฐานกันก่อน

        Bm                   A          E  

อย่าใจร้อนไม่รอพระองค์คงไม่ดี

        A                   C#m               F#m   E  

ไม่สบายทั้งกายและใจพระองค์รักษาทุกที

    Bm                       E        A  

สิ่งดี ๆ พระองค์ทรงเตรียมให้เรา


                     D        E                     C#m  

**เวลาที่อธิษฐาน ให้อ้อนวอนด้วยสุดใจ

      F#m               Bm  

ไม่ต้องมีความสงสัย

      E                    A  

ไม่ต้องกระวนกระวายสิ่งใด

              D          E                  C#m  

หากสื่งที่ขอ พระเจ้าทรงพอพระทัย

       F#m              Bm    E             A  

ทุกเรื่องที่ฝากเอาไว้ จะพบเจอคำตอบ

bottom of page