NO.

445

อยู่บนกางเขน

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน
ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า
บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้
ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา
จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา
ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด
อยู่บนกางเขนพระองค์
แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา
เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง
ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ
พระองค์รับเอาไว้
ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่