top of page

NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     Em              D            C          G  

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

Em               A                  Am      D  

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

Em                   D                     C       G  

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

Em               A        C        D      G  

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    C       D      Bm          Em  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              C         D   Bm             Em  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 C           D  

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               G  

อยู่บนกางเขนพระองค์

C                      D            Am      G  

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          G  

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                Em  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

C  

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              D  

พระองค์รับเอาไว้

      C     D           G  

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

bottom of page