NO.

445

อยู่บนกางเขน

KEY

     D#m              C#          B          F#

1. ข้าเข้ามาด้วยใจที่แตกสลายภายใน

D#m               G#                G#m      C#

ความละอายซ่อนอยู่ในส่วนลึกของข้า

D#m                   C#                   B       F#

บนกางเขนพระองค์ทรงรับความทุกข์ข้าไว้

D#m               G#      B        C#    F#

ความกลัวทั้งสิ้นพระองค์ทรงรับไว้เอง


                    B       C#    Bbm          D#m  

*พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์สัมผัสข้าอีกครา

              B         C# Bbm             D#m  

จิตใจชอกช้ำภายในทรงรักษาเยียวยา

                 B           C#

ความทุกข์ทรมานสิ้นสุด

               F#

อยู่บนกางเขนพระองค์

B                      C#          G#m      F#

แผลในอดีตได้ถูกรักษาโดยรักพระองค์


          F#

**พระโลหิตพระองค์หลั่งลงมา

                D#m  

เพื่อความบาปของข้าถูกลบล้าง

B  

ทุกข์ระทมความปวดร้าวในใจ

              C#

พระองค์รับเอาไว้

      B     C#         F#

ทรงฟื้น....ใจ......ข้าใหม่

-1