NO.

099

อยู่ในพระทัยพระองค์

1. โอ้พระองค์เจ้า เราเข้ามา
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์
จะอยู่ในอ้อมแขนในพระคุณอันล้ำเลิศ
จิตใจได้สำผัสพระองค์

*อยากบอกว่า เรารักพระองค์
สุดหัวใจ...สุดหัวใจ ชีวิตขอมอบถวาย
ให้พระองค์ทรงนำทุกย่างเท้าก้าวเดินไป
จะอยู่ในพระทัยพระองค์
จะอยู่ในพระทัยพระองค์