NO.

100

อยู่ในรักของพระเยซู

1. องค์พระเยซูคริสต์
ข้ารักเทิดทูนพระองค์
ความรักของพระองค์
ไม่มีผู้ใดเปรียบได้
ความรักเหนือทุกสิ่งที่โลกมี
ทรงพลีพระชนม์เพื่อไถ่บาปข้า
ขอถวายชีวิตและติดตามพระองค์
เพียงผู้เดียว

*ดื่มด่ำในความรักของพระเยซู
อุ้มชูด้วยความรักที่แสนยิ่งใหญ่
อิ่มใจในพระคุณ ที่พระองค์ประทานแก่ข้า
เติมใจให้เต็มล้น ด้วยรักของพระองค์
ความรักที่มีชัยชนะเหนือทุกสิ่ง
พึ่งพิงในพระองค์ อยู่ในรักของพระเยซู