NO.

102

อีกครั้ง

1. พระเยซู เมื่อฉันมองดูที่แท่นบูชา
ทรงละทิ้งทุกสิ่ง ยอมสู่ความตาย
ทุกๆ ครั้ง เมื่อคิดถึงชีวิตที่ประทาน
อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น
อีกครั้งฉันอยู่ ณ ที่นั่น

**อีกครั้งฉันมองดูกางเขน
ที่ทรงวางชีวิตวาย
จิตใจภายในชอกช้ำ
ด้วยรักพระองค์แทบมลาย
อีกครั้งที่ฉันก้มกราบ
อีกครั้งที่ฉันเทหมดทั้งหัวใจ

2. พระเยซูเมื่อรับการชูยกขึ้นที่สุด
ราชา ณ เบื้องบน สักวันฉันจะพบ
และครั้งนี้ เมื่อคิดถึงความรักที่ทรงไถ่
อีกครั้งที่ฉันร้องเพลงสรรเสริญ
อีกครั้งที่ฉันร้องสรรเสริญ