NO.

114

ฮาเลลูยา W501

1. เป็นดังแนวทาง เป็นประภาคาร
และเป็นดั่งเข็มทิศ ที่คอยนำทางของชีวิต
ของลูกให้ก้าวไป

2. เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ
ที่ไม่เคยจางหาย คอยชูและหนุนเราไว้
ให้พ้นวันเลวร้าย

***ฮาเลลูยา
ขอสรรเสริญพระนามขององค์ พระคริสต์
ฮาเลลูยา
ที่ทรงสถิตย์อยู่กับเราทุกเวลา
เป็นทุกสิ่งเป็นทุกอย่าง
เป็นความหวัง ที่แสนล้ำค่า
ฮาเลลูยา
ขอสรรเสริญพระองค์หมดสิ้น ดวงใจ

3. เป็น ดังสมอ เป็นดังกับเสา
เป็นหลักให้เรายึดไว้
ไม่ให้ หลุดลอยเคว้งคว้าง
เมื่อพลั้งพลาดผิดไป

4. เป็นแรงกำลัง เป็นดังแรงใจ
ที่ไม่เคยจางหาย
คอยชู และหนุนเราไว้
ให้พ้นวันเลวร้าย