NO.

105

เติมให้เต็มล้น

1. เราเข้ามาพักสงบในการทรงสถิต
เราเข้ามารับกำลังใหม่ใน พระสิริ
ให้เราได้หยุดพักหายเหนื่อย
ในความรักของพระบิดา
ขอพระพรได้เทลงมา
พระวิญญาณสวมทับอีกครา

***เติมให้เต็มล้น
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
จุ่มในแม่น้ำแห่งการเยียวยา
ทรงรักษาตามพระสัญญา
เติมให้เต็มล้น
เติมให้เต็มล้นด้วยพระวิญญาณ
จุ่มในแม่น้ำแห่งพระเมตตา
ทรงนำพาทุกวันเวลา
อยู่ในการทรงสถิต

*เติมให้เต็มล้น เติมให้เต็มล้น