NO.

071

เปลี่ยน

1. สิ่งดีๆ มากมาย
ที่พระองค์ประทานให้ข้า
วันเวลาที่ได้มา ใช้เพื่อทําอะไร
ทรัพย์สิ่งของที่มีอยู่จะเก็บเอาไว้ให้ใคร
หากชีวิตสิ้นสุดลงแล้ว
จะเกิดประโยชน์อะไร

***ขอทรงเปิดหัวใจ ขอทรงให้สายตา
กําหนดวันเวลา ให้ชีวิตข้ามีความหมาย
ขอทรงเปลี่ยนหัวใจ
ให้เป็นเหมือนพระทัยพระองค์
ที่ทรงรักทรงห่วงผู้คนทุกๆ คน

ขอพระองค์ใช้เรา
ให้เป็นเกลือและแสงสว่าง
ส่องนําทางผู้คนมากมายนับล้านคน