NO.

046

เปี่ยมรัก

1. เปี่ยมรักจนเต็มล้น ผู้คนในใจ
ด้วยความห่วงใย จึงได้เสด็จมา
บรรทมในรางหญ้า ทรงนามว่าเยซู
ทุกคนควรรู้ ว่าทรงเป็นผู้ใด

**นี่คือข่าวสำคัญ ที่สุดในหัวใจ
พระผู้ไถ่ได้มาอยู่กับเรา
เปลี่ยนความเศร้ามืดมน ด้วยแรงแสงสว่าง
แห่งความรัก พระคุณและเมตตา

2. ที่เมืองเบธเลเฮ็ม ที่เคยเงียบเหงา
ผู้คนปวดร้าว ไม่มีที่พึ่งพิง
ตะวันเริ่มทอแสงประกายแห่งความหวัง
ผู้คนสุขสันต์ ผู้นั้นเสด็จมา