NO.

401

เป็นส่วนหนึ่ง

1. โปรดเข้ามา เติมใจข้าให้เต็มล้น
ด้วยความรักความอบอุ่น
ที่โลกนี้ไม่มีให้ข้า
โปรดเปิดตาให้วิญญาณข้าได้มองเห็น
ว่าน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่
เพื่อโลกนี้นั้นคืออะไร

**ขอให้ข้าได้เป็นส่วนหนึ่งในน้ำพระทัย
ให้ใจข้าเป็นหนึ่งเดียว
กับพระทัยของพระองค์
ในความอ่อนแอของข้า
จะมีพระกำลังของพระองค์
ประกาศให้เห็นถึงพระคุณ
อันแสนล้ำเลิศ
ให้ชีวิตข้าตั้งอยู่ไม่หวั่นไหว สองใจ
มีวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวกัน
กับองค์พระวิญญาณ
เพื่อว่าความจริงทั้งปวง
จะมีบริบูรณ์ภายในข้า
ถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์

2. โปรดให้ข้ามีใจเล็กลงกว่าเดิม
ด้วยความ น้อมยอมเชื่อฟัง
จนลมหายใจสุดท้ายที่มี
โปรดทรงสอนเปลี่ยนดวงใจให้มีความรัก
และให้พระองค์อยู่เหนือกว่า
ความคิด หัวใจ และความต้องการ