top of page

NO.

065

เพียงผู้เดียว

1. องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงงดงาม
พระองค์ทรงประทับ ในที่สูงเบื้องบน
องค์สันติราช พระองค์ทรงครอบครอง
และสันติภาพในพระองค์ ไม่มีที่สิ้นสุด

*พระองค์ทรงสมควร
พระองค์ทรงเป็นผู้เดียว
**ที่ข้าจะนอบน้อมวันทา ถวายนมัสการ
พระเจ้าของข้า ตลอดนิรันดร์
และข้าวางทุกสิ่ง
ต่อหน้าพระบัลลังก์พระองค์
เพราะพระองค์เพียงผู้เดียว
ทรงสมควรจะได้รับคำสรรเสริญ

bottom of page