NO.

467

เมื่อเราเป็นหนึ่ง

1. เหมือนน้ำมันที่ไหลลงบนศีรษะอาโรน
เหมือนน้ำค้างที่ยอดภูเขาเฮอร์โมน
มีพระพรที่ไหลลงมาให้เราทุกคน
พระองค์เติมให้เต็มล้น
เมื่อเราเป็นหนึ่งเดียว

2. ใจที่เคยบาดหมาง ให้เรารีบเร่งคืนดี
ยอมอภัยสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน
มือที่เคยอ่อนล้าเข้ามาประสานรวมกัน
ภาพที่เราได้ผูกพัน เป็นที่พอพระทัย

**เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
พระองค์จะบัญชาพระพร
หลังไหลชโลมผู้คนอีกมากมาย
เมื่อเราเป็น หนึ่งใจเดียวกัน
เพื่อประกาศแบ่งปันพระพรออกไป
ให้คนได้เห็นพระเจ้าในชีวิตเรา
(เพื่อประกาศไปจนถึงวันสุดท้าย)
(ให้ทุกลมหายใจ มีเพื่อพระองค์)