top of page

NO.

260

เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่

1. เยโฮวาห์ นามยิ่งใหญ่
ตรัสอย่างไร ก็เป็นไป ทุกถ้อยคำ
ทรงเป็นอยู่ ใจชุ่มฉ่ำ
ประเสริฐล้ำ นามเราเป็น ซึ่งเราเป็น

**เมื่อใจได้รู้ จึงก้มกราบลง นมัสการบูชา
ยกย่องทั่วฟ้า ร่วมกันสรรเสริญ
แซ่ซ้องประกาศพระนาม

***เยโฮวาห์ ยิเรห์ พระผู้จัดเตรียม
เยโฮวาห์รัฟฟา แพทย์ยิ่งใหญ่
เยโฮวาห์ซัดดาย ทรงฤทธิ์เกรียงไกร
เราถวายคำสาธุการ
เยโฮวาห์นิสสี ทรงเป็นธงชัย
เยโฮวาห์เอลยอน ผู้สูงสุด
เยโฮวาห์ชาโลม องค์สันติสุข
เรานมัสการพระองค์

bottom of page