NO.

584

เราคือองค์พระเจ้า พระบิดา

1: เราคือองค์พระเจ้าพระบิดา
เราเปี่ยมด้วยความรักและเมตตา
เจ้าจงเข้ามาหาเรา เรียกเราว่าพระบิดา
มอบชีวิตเจ้าไว้กับเรา

2: เรานำการรักษาและฟื้นใจ
เราเป็นความหวังกำลังใจ
เจ้าจงวางชีวิตลง เราให้เจ้ามั่นคง
ให้เราจำเริญขึ้นในพระคุณ

**เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา
จงวางใจในเราเสมอ
เรารักเจ้า ลูกที่รักของเรา
จงอยู่ในอ้อมแขนเรา
จงอยู่ในพระทัยเรา
จงอยู่ในรักของเราเสมอไป