NO.

081

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

1. เราจะเข้ามาสรรเสริญ
ด้วยใจโมทนาพระคุณ
เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

2. เราจะร้องวันนี้เป็นวัน
ที่พระเจ้าทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์

***จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์ และยินดีในพระองค์
จงชื่นชมยินดี จงชื่นชมยินดี
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์