top of page

NO.

081

เราจะเข้ามาสรรเสริญ

KEY

              D              G  

1. เราจะเข้ามาสรรเสริญ

            D             Bm  

ด้วยใจโมทนาพระคุณ

         D              G           A  

เราจะเข้ามาด้วยการร้องเพลง

         D               G  

เราจะร้องวันนี้เป็นวัน

         D          Bm  

ที่พระเจ้าทรงสร้าง

    G                      Em   A      D  

ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในพระองค์


     D            G    D             Bm  

***จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     G                        Em   A      D  

ให้เราเปรมปรีดิ์   และยินดีในพระองค์

D             G    D              Bm  

จงชื่นชมยินดี  จงชื่นชมยินดี

     G                      Em   A        D  

ให้เราเปรมปรีดิ์  และยินดีในพระองค์

bottom of page