NO.

251

เรานำเสียงการสรรเสริญ

1. เรานำเสียงการสรรเสริญ
มายังวิหารของพระองค์
เรานำเสียงการสรรเสริญ
มายังวิหารของพระองค์

*เราถวายคำโมทนา
เป็นเครื่องบูชา แด่พระผู้เป็นเจ้า
เราถวายคำสดุดี
เป็นเครื่องบูชา แด่พระองค์